سرسره سفارشی ساخته شده برای استفاده در مسابقه آب و آتش شبکه نسیم. سرسره کوچک و صخره نوردی و ماکت شبکه نسیم بکار رفته در این مسابقه نیز ساخت ما می باشد.